Home » SQB » SQB : God

SQB : God

અહીં કોણ ભલાને પૂછે છે.
અહીં કોણ સારાને પૂછે છે.
સંજોગો ઝુકાવે છે સૌને..
નહીં તો કોણ ખુદાને પૂછે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.